Nieuwsoverzicht Groen

Geestelijke gezondheidszorg moet politieke prioriteit worden

Geestelijke gezondheidszorg moet politieke prioriteit wordendo, 2017-09-21 Lees voor

Een meisje van elf is deze week opgenomen een psychiatrische instelling voor volwassenen, wegens plaatsgebrek in de jeugdpsychiatrie. Groen neemt geen genoegen met de verklaring van bevoegd Minister De Block die beweert dat ze "alles doet om dit soort schrijnende situaties te vermijden." "Elk kind dat aangepaste zorg rateert, is er één te veel," zeggen federaal parlementslid voor Groen Anne Dedry en Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt.

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid Anne DedryFederaal parlementslid

Deze zomer kondigde De Block aan dat het budget voor omkadering voor kinderpsychiatrie zou verlaagd worden. En dat laat zich voelen, aldus Anne Dedry en Elke Van den Brandt. “We helpen jongeren te laat, waardoor het aantal crisissituaties toeneemt. Maar zelfs wanneer het escaleert en tot een crisis komt, kunnen we geen hulp bieden”. In 2016 was er in 767 crisissituaties geen plaats in de crisishulp. Dat is tegen 767 kwetsbare jongeren en gezinnen die in dringende nood zitten, zeggen: “sorry voor jullie is er geen hulp.” In nog eens 454 gevallen bestond er zelfs geen gepaste hulp. Gevolg: kinderen en jongeren worden regelmatig doorverwezen naar instellingen voor volwassenen. Of erger nog: naar de politiecel. Het afgelopen jaar sliepen al meer dan 29 jongeren in zo'n cel omdat er nergens anders plaats voor ze was. Dit is schrijnend, en Ministers van Volksgezondheid en Welzijn onwaardig."

Voor Groen moet er een brede oplossing komen, die vertrekt vanuit het idee dat geestelijke gezondheidszorg een prioriteit is. "Iemand met een open beenbreuk wordt op de spoedafdeling toch ook niet doorverwezen naar de kinesist, omdat er geen plaats is bij de bevoegde chirurg? In de psychische zorg lijkt hulp wel inwisselbaar, maar dat is even absurd als met die open beenbreuk naar de kine stappen." Groen vraagt aan Minister De Block en Vlaams Minister Vandeurzen om de koppen bij elkaar te steken en werk te maken van een oplossing over de hele lijn. "Er moet meer ingezet worden op detectie van problemen en snelle hulp, waardoor opname vermeden kan worden. Iemand die toch opgenomen moet worden, moet zeker zijn van een plaats waar er voldoende personeel is dat aangepaste hulp kan bieden. Hiervoor dienen de Vlaamse en de federale regering nauw samen te werken. Dat gebeurt nu veel te weinig," besluiten Anne Dedry en Elke Van den Brandt.

 

Nieuwe voedingsdriehoek: gezond voor mens en milieu

Nieuwe voedingsdriehoek: gezond voor mens en milieudi, 2017-09-19 Lees voor

Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft de voedingsdriehoek volledig omgegooid. Voor het eerst wordt er in de samenstelling rekening gehouden met de impact van ons voedingspatroon op het milieu. Gezonde voedingsmiddelen die het milieu het minst belasten krijgen de voorkeur. Groen spreekt van een positieve kentering. “We weten al langer dat onze voeding niet enkel een invloed heeft op onze gezondheid, maar ook op het milieu. Het feit dat het Vlaams Instituut Gezond Leven erkent dat bepaalde voeding die tot voor kort tot het basisdieet behoorde, een negatieve invloed heeft op het milieu en op onze gezondheid, toont aan dat we voor een belangrijke doorbraak van de aloude tradities staan,” aldus Vlaams parlementslid Bart Caron.

Bart CaronVlaams parlementslid

Dat die breuk met de tradities onvermijdelijk ook negatieve reacties uitlokt, is voor Groen zeker geen argument om de voedingsdriehoek te herzien. “De reactie van de vleesindustrie is uiteraard begrijpelijk. Iets wat lange tijd als een onaantastbare waarheid werd beschouwd, komt nu op losse schroeven te staan. Dat dat heftige reacties met zich meebrengt, is normaal. Maar we geloven dat ook de vleesindustrie de opportuniteiten van deze kentering zal inzien. De toestanden in Tielt en Izegem hebben ons geleerd dat industriële veeteelt en dierenwelzijn onverenigbaar zijn, en dat we ons voedingspatroon zodanig moeten aanpassen dat het voor mens, dier en milieu opnieuw gezond wordt. De huidige situatie is voor iedereen onhoudbaar. De druk moet van de ketel. De vleesindustrie is er bij gebaat mee op de trein van de toekomst te springen, waarin de veehouderij voor iedereen opnieuw leefbaar, gezond en eerlijk is. Ook zij zullen hier de vruchten van plukken.”

 

Groen twijfelt niet aan de wetenschappelijke onderbouw van de driehoek. Voor het eerst werd bij de opstelling rekening gehouden met de mening van een breed expertenpanel, met naast voedingsdeskundigen ook bewegingswetenschappers, psychologen, vertegenwoordigers van de overheid en organisaties als Kind & Gezin. Belangengroepen als FEVIA en VLAM zaten niet mee aan tafel. “Dit is de eerste onafhankelijke voedingsdriehoek, los van gelobby, en hij staat als een huis,” besluit Caron.

 

Morgen kan regering maatregel pensioenen 50+ al intrekken

Morgen kan regering maatregel pensioenen 50+ al intrekkendi, 2017-09-12 Lees voor

Pensioenenminister Daniel Bacquelaine (MR) was vandaag afwezig in de Kamercommissie Sociale Zaken. “Heel jammer en eigenlijk moeilijk te begrijpen”, vindt Ecolo-Groen. 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

In die commissie stond de vraag van onder andere Ecolo-Groen om snel duidelijkheid te krijgen over de pensioenmaatregelen van het Zomerakkoord op de agenda. Uiteindelijk komt er pas volgende week woensdag een gedachtewisseling met de minister. Blijkbaar moet er eerst een kernkabinet plaatsvinden. Dat zal morgen, woensdag, worden georganiseerd. Ecolo-Groen roept de regering op om de pensioenbesparingen bij 50+’ers die hun baan verliezen morgen officieel in te trekken.

 

“We hadden gehoopt vandaag al meer te weten. Over een thema als pensioenen is duidelijkheid en zekerheid belangrijk. Het raakt en beroert heel wat landgenoten. Zij mogen weten wat de regering voor hen in petto heeft. Over de maatregel zelf is onze oproep aan de regering duidelijk: trek de pestmaatregel voor 50+'ers in. Morgen kan de regering dat beslissen in de kern”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen.

Al sinds begin augustus is er onduidelijkheid over de pensioenmaatregelen in het Zomerakkoord. Mensen die na hun 50 hun baan verliezen zouden ook hun pensioen zien verminderen. Dat voorstel heeft de regering uitgewerkt en al aan de Raad van State bezorgd. “Maar na de communicatie van Gwendolyn Rutten kan de regering toch niet anders dan de maatregel intrekken? Hopelijk kan ook de N-VA hiervan overtuigd worden”, aldus Calvo.

 

Calvo wijst erop dat de regering nog meer pensioenbesparingen heeft gepland. “Tot 273 miljoen euro in 2019. We willen nu ook eindelijk van minister Bacquelaine horen wat er juist gaat gebeuren. Iedereen heeft recht op een waardige oude dag. Vandaar dat we met Groen blijven pleiten voor een eerlijk basispensioen voor iedereen, ook wie een keer pech heeft en zijn of haar baan verliest”, besluit hij.

 

Herziening veehouderij dringt zich op

Herziening veehouderij dringt zich opdi, 2017-09-12 Lees voor

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights gaf vandaag schokkende beelden vrij van een slachthuis in Izegem. Op de beelden is te zien hoe dieren mishandeld worden en zelfs onverdoofd worden geslacht. Groen vraagt Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts om strenger te controleren en daarbij nauwer samen te werken met het Voedselagentschap. Maar het probleem moet ook structureel verder aangepakt worden. Daarom roept Groen Ben Weyts ook op om mee aan te dringen bij Minister van Landbouw Joke Schauvliege op de herziening van de gehele grootschalige vee-industrie.

Bart CaronVlaams parlementslid

Vlaams parlementslid Bart Caron: "Dierenwelzijn en grootschalige vee-industrie zijn eigenlijk twee tegenstrijdige termen, ze vallen niet te rijmen. De industriële vleesproductie is een systematische schending van de dierenrechten, die ook nadelige effecten heeft op de mens. Met Groen pleiten we voor een herziening van het model, een omschakeling naar 100% duurzame veehouderij."

Groen heeft daartoe een voorstel klaar dat op 20 jaar tijd voor een totale ommekeer kan zorgen. Bart Caron: "Het einddoel is dieren opkweken op een natuurlijke manier, grondgebonden en op aangepaste schaal. Zo kunnen alle dieren een dierwaardig bestaan leiden. Maar er zijn ook veel voordelen voor de mens: het voedsel wordt kwalitatiever, we vermijden voedselschandalen, er zijn minder risico's voor de volksgezondheid door het verminderde gebruik van onder andere antibiotica en groeihormonen èn het is beter voor klimaat en milieu door de lagere uitstoot van CO2 en methaan. Eigenlijk wint iedereen bij dit plan. Ook de boeren: familiale landbouwbedrijven krijgen opnieuw een kans tegen de grootindustrie. Wie op een eerlijke wijze voedsel produceert, zal op een eerlijke wijze vergoed worden."

Groen roept minister Weyts en minister Schauvliege op om aan de slag te gaan met het voorstel. "Enkel zo kan dierenleed als dat in het slachthuis van Izegem definitief tot het verleden gaan behoren."

"Regering kan rechtszaak vermijden door luchtkwaliteitsbeleid te voeren"

"Regering kan rechtszaak vermijden door luchtkwaliteitsbeleid te voeren"ma, 2017-09-11 Lees voor

Greenpeace stelt de Belgische milieuministers in gebreke vanwege een gebrek aan daadkracht. De milieuorganisatie vindt dat de ministers te weinig inspanningen doen om de luchtkwaliteit in België te verbeteren. Groen steunt de actie. "Het is schrijnend dat burgers een verantwoordelijk beleid moeten afdwingen via de rechtbank. We hopen dan ook dat de regeringen deze rechtszaak alsnog kunnen vermijden door eindelijk een luchtkwaliteitsbeleid te gaan voeren," aldus Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Groen ijvert al langer voor een aanzienlijke verbetering van de Belgische luchtkwaliteit.  Eén van de middelen daartoe is de invoering van lage emissiezones in alle Vlaamse centrumsteden. “Het bestaande decreet kan perfect overal uitgevoerd worden, in combinatie met de invoering van flankerende sociale maatregelen, zoals betaalbaar openbaar vervoer en velo- of Cambio-abonnementen voor wie een wagen heeft die niet binnen kan in de lage emissiezone,” stelt Elisabeth Meuleman voor. "Het effect van bestaande lage emissiezones, zoals nu in Antwerpen, moet gemeten worden indien nodig kunnen we de normen verstrengen, om zo bijvoorbeeld ook het probleem van de vervuiling door stikstofoxiden op te lossen. Naast de invoering van lage emissiezones pleit Groen onder andere ook voor gratis openbaar vervoer op dagen met veel smog, de aanplanting van bomen die de fijnstofconcentratie naar beneden kunnen halen en de invoering van een slimme kilometervergoeding.

“Jaarlijks sterven er meer dan 3.000 mensen aan de gevolgen van de slechte luchtkwaliteit. Het is tijd om dit een halt toe te roepen. Minister Schauvliege vindt het al een hele prestatie dat zij probeert de Europese normen te halen. Maar alle deskundigen geven aan dat deze normen te weinig rekening houden met de gezondheid van zwakkere groepen zoals kinderen en ouderen, en dat we – zoals Greenpeace vooropstelt – moeten streven naar het halen van de normen van de Wereld Gezondheids Organisatie.  We dagen de minister dan ook uit rekening te houden met de kritiek van de milieubeweging en met de voorstellen die we vanuit Groen een tijd terug neerlegden, om zo te komen tot een veel ambitieuzer plan. Ons land zou bijvoorbeeld ook koploper in schone lucht kunnen worden. Het ontbreekt de Minister niet enkel aan daadkracht zoals Greenpeace vaststelt, maar ook aan ambitie.” besluit Meuleman.

Treinreizigers grootste slachtoffer van privatisering

Treinreizigers grootste slachtoffer van privatiseringvr, 2017-08-25 Lees voor

Voor Groen kan er geen sprake zijn van een privatisering van de NMBS. Eerder vandaag had minister Johan Van Overtveldt (N-VA) die piste gelanceerd. “Wat heeft de N-VA tegen de treinreiziger? Na de miljardenbesparingen in de dienstverlening van de NMBS wil N-VA de NMBS verder uitkleden. Dupe van dit beleid: de treinreiziger, die de dienstverlening steeds verder achteruit ziet gaan."

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

Groen roept de regering op om de dienstverlening van de NMBS te versterken met investeringen, in plaats van ze verder uit te kleden.

 

Groen ziet met lede ogen aan hoe het openbaar vervoer in het bijzonder en de mobiliteit in het algemeen steeds meer het zorgenkind wordt. “Ooit was België pionier op vlak van spoorverkeer. De afgelopen jaren is maar liefst 2,1 miljard euro bespaard. Nu zijn we bij de slechtste leerlingen van Europa op vlak van betrouwbaarheid en dienstverlening. Het wordt tijd dat men van het openbaar vervoer een echt alternatief maakt voor de steeds langer wordende files. Waar blijft de langetermijnvisie van deze regering op het treinverkeer dat de treinreiziger perspectief geeft in plaats van kopzorgen”, vraagt Van Hecke zich af.

 

In andere landen is er zelfs een tegenbeweging op gang naar het hernationaliseren van geprivatiseerde spoorwegen. “In het Verenigd Koninkrijk gaan steeds meer stemmen op om de spoorwegen te hernationaliseren, omdat de kosten nog hoger liggen dan voor de privatisering. Bovendien garandeert een privatisering geen betere dienstverlening. In de praktijk zouden vooral de grote lijnen rendabel blijken, en de kleinere, landelijke lijnen zouden op den duur ten onder gaan. Het openbaar vervoer is een essentiële schakel in een toekomstgerichte mobiliteitsvisie en dus een kerntaak van de overheid,” besluit Van Hecke.

 

Ze zijn er weer

Ze zijn er weervr, 2017-09-01 Lees voor

Daar zijn ze weer! 1 september, de start van een nieuw schooljaar, betekent ook een totaal ander straatbeeld. Duizenden scholieren, maar ook ouders en leerkrachten, zoeken hun vertrouwde weg naar de schoolpoort. En dat brengt een aantal uitdagingen met zich mee.

Veel scholieren en leerkrachten gaan met de fiets, het openbaar vervoer, of te voet naar school. Voor Groen is het belangrijk dat dit aantal nog verder omhoog gaat. Want voor veel scholieren en leerkrachten is dat geen optie. De afstand te groot, de infrastructuur ontoereikend, of een te groot gevoel van onveiligheid in het drukke ochtendverkeer. Uit een enquête van Touring blijkt dat 60% van de leerlingen door hun ouders aan de schoolpoort wordt afgezet. Helaas is dit een vicieuze cirkel die de onveiligheid alleen maar vergroot.

Met het actieplan “Kinderen én leerkrachten gezond en veilig naar school” stelt Groen een reeks maatregelen voor die die cirkel moeten doorbreken. We streven naar meer zelfstandige mobiliteit voor kinderen en jongeren. Dat recht is verankerd in het Kinderrechten-actieplan. We gebruiken daarvoor de kindnorm: een minimale veiligheidsnorm voor kinderen. De bedoeling is om de verkeerssituatie zo in te richten dat een kind van 6 zich veilig, zorgeloos en comfortabel kan verplaatsen. Het kind hoort bij de meest kwetsbare groepen verkeersdeelnemers. Dat vraagt om oplossingen op maat. 

 • Investeer in een kwalitatief netwerk van zelfverklarende fietsinfrastructuur met wijde vertakkingen zodat ook fietsen langs drukke assen veilig kan. Voorzie dit in de nabije en verdere invalswegen rond scholen (richting bushaltes, treinstations, woonwijken, stad,…).
 • Laat verkeerseducatie en –sensibilisering voldoende aan bod komen op school.
 • Schoolrouteplan/-kaarten: geef er meer ruchtbaarheid aan en betrek kinderen in de bepaling van de veiligste, mooiste, kortste, snelste weg naar school. 
 • Groen pleit ook voor veilige, ruimte fietsstallingen op elke school, zodat de fietsers hun fiets veilig kwijt kunnen.
 • Veilige wandel- en fietscorridors om de weg van huis naar school zo veilig mogelijk te maken.
 • Schoolomgevingen worden standaard vrachtwagenvrij gemaakt. Vrachtwagens worden op straffe van sancties geweerd uit de schoolomgeving.
 • Het STOP-principe moet de norm worden, zeker in de schoolomgeving: eerst Stapper, dan Trappers, dan Openbaar vervoer en ten slotte Personenwagens. 
 • Richt zo veel mogelijk straten nabij scholen in als fietsstraat of schoolstraat, waar de auto over een paar 100 meter niet welkom is. De auto wordt niet per se altijd geweerd wordt, maar is hoogstens ‘te gast’. Zowel kinderen, jongeren als hun ouders kunnen op die manier zorgelozer van/naar school fietsen of wandelen. De snelheid wordt alleszins zo laag mogelijk gehouden.
 • Geef alle leerkrachten een fietsvergoeding. Op die manier kunnen zij hun voorbeeldfunctie ten volle uitdragen. 

Burgerschap in alle GO-scholen: belangrijke stap in goede richting

Burgerschap in alle GO-scholen: belangrijke stap in goede richtingwo, 2017-08-30 Lees voor

Uit cijfers van Groen bleek gisteren dat er steeds meer ouders een vrijstelling aanvragen voor het vak levensbeschouwing dat hun kind op school moet volgen. Groen pleit ervoor om de levensbeschouwelijke vakken facultatief te maken, en in de plaats een vak burgerschap voor iedereen in te voeren. Het GO kondigde vandaag aan dat het, na een eerder aangekondigd proefproject dit jaar, vanaf 2018 op al haar scholen een vak burgerschap zal uitrollen. Groen is uiteraard zeer blij met dit signaal. Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman spreekt van een grote, maar noodzakelijke eerste stap in de goede richting. “De OESO pleit er al langer voor om het levensbeschouwelijk onderwijs anders aan te pakken. Het aanbieden van een verplicht pakket dateert uit de tijd dat de overgrote meerderheid van de bevolking verbonden was aan de katholieke kerk. Vlaanderen is anno 2017 veel meer divers, ontzuild en geseculariseerd. Het is dan ook logisch dat een herziening van het aanbod zich opdringt.”

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Groen hoopt dan ook dat dit het begin is van een veel grondigere hervorming. Elisabeth Meuleman: “Wij pleiten ervoor om burgerschap als vak in te voeren in àlle scholen, dus niet enkel in het GO. Kennis van de ethiek van een democratie, de rechten en plichten en normen en waarden binnen onze maatschappij, kunnen debatteren en in gesprek gaan met elkaar … het zijn allemaal interlevensbeschouwelijke competenties die wat ons betreft elke burger zou moeten hebben. Daarom pleiten wij ervoor burgerschap te verankeren in de eindtermen.”

De oproep van Groen wordt breed gesteund. In het verleden spraken zowel Open VLD als SP.a zich al positief uit voor de invoering van het vak burgerschap. “CD&V, de partij van bevoegd minister Crevits, kiest voorlopig liever voor het status quo. We roepen op om heel binnenkort hierover het debat aan te gaan en knopen door te hakken in het parlement.”

Voor Groen betekent een verplicht vak burgerschap zeker niet het einde van de levensbeschouwelijke vakken. Voor veel jongeren is hun levensbeschouwing een wezenlijk deel van wie ze zijn,” aldus Elisabeth Meuleman. “Voor hen moet er een aanbod blijven om zichzelf ook op dat vlak te kunnen blijven ontwikkelen.”

Ook hoopt Groen dat er snel een oplossing komt voor alle leerlingen die nu vrijstelling gekregen hebben voor hun levensbeschouwelijk vak. “Deze leerlingen zitten op dit moment 2 uur per week met hun vingers te draaien. Laat ons snel werk maken van een oplossing, zodat ze dit niet tot 2018 moeten volhouden.”

Basispensioen garandeert waardigheid

Basispensioen garandeert waardigheiddi, 2017-08-29 Lees voor

Op haar jaarlijkse Zomerweekend pleitte Groen voor een basispensioen. Met een absolute ondergrens voor pensioenen, aangevuld in functie van het aantal gewerkte jaren en het verdiende loon, garanderen we een waardige oude dag voor iedereen.

Wouter De VriendtFederaal parlementslid Pensioenen

Met ons voorstel krijgt het pensioenstelsel een absolute ondergrens. Elk pensioen begint te tellen vanaf de armoedegrens en niet meer vanaf nul. ‘Via een basispensioen garandeert Groen dat mensen na de pensioengerechtigde leeftijd niet onder de armoedegrens belanden. Te kleine pensioentjes om rond te komen, bijvoorbeeld bij zelfstandigen maar ook bij anderen, behoren dan tot het verleden’, stelt Kamerlid Wouter De Vriendt.

De ondergrens zou vastgelegd worden op 1.115 euro per maand voor een alleenstaande. Wie geen enkel jaar gewerkt heeft en samenwoont krijgt 835 euro. Het basispensioen krijg je op basis van burgerschap, zoals in Nederland, en niet op basis van de afgelegde loopbaan. Je moet een aantal jaren in België verbleven hebben voor je er recht op hebt. Enkel het basisbedrag is daarbij forfaitair. Dat wordt aangevuld met hetgeen men heeft opgebouwd doorheen de loopbaan. Iemand die veel heeft verdiend en 40 jaar heeft gewerkt, zal op die manier een hoger surplus krijgen dan wie minder heeft verdiend en ook 40 jaar heeft gewerkt. 

Het basispensioen betekent een enorme administratieve vereenvoudiging. Het bestaansmiddelenonderzoek bij de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is niet meer nodig, net zo min als de complexe berekening van het minimumpensioen. De Vriendt: ‘Dankzij het basispensioen kunnen pensioenrechten op een zeer efficiënte manier automatisch worden toegekend. Zo kunnen gepensioneerden niet meer uit de boot vallen omdat ze hun rechten niet kennen.’ 

De meerkost van het basispensioen financieren we via de uitdoving van de gezins-, echtscheidings- en overlevingspensioenen, de afbouw van fiscale prikkels voor de derde pijler, de besparing op de administratie en het aftoppen van de pensioenen tot maximaal vier keer het bedrag van de armoedegrens.

Opstaan voor hoop en perspectief

Opstaan voor hoop en perspectiefzo, 2017-08-27 Lees voor

Het 20ste Zomerweekend van Groen was naast een jubileum ook een recordeditie. Zo’n 1000 mensen proefden tijdens het weekend van de heetste debatten en verkwikkende workshops. Een trotse Meyrem Almaci trapt het politiek jaar op gang voor een volle zaal met een hoopvol verhaal. “Met het verhaal dat alles slecht is en er geen alternatief is, nemen wij geen genoegen. We hebben leiders nodig die ons samen brengen, die ons sterker maken, die opnieuw hoop en perspectief brengen.”

Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

De politiek is het afgelopen jaar te veel met zichzelf bezig geweest. Almaci: “Wij willen dat de problemen en uitdagingen van de mensen opnieuw prioriteit zijn. In plaats van pensioen af te nemen willen we een basispensioen voor iedereen dat wordt aangevuld met aantal gewerkte jaren. Want niemand verdient het om op zijn oude dag in onzekerheid te leven.” 

Lees de integrale speech

 

Met 1 september voor de deur stond Almaci ook stil bij de hervorming in het onderwijs. “Ouders en kinderen weten vandaag nog altijd niet of ze nodige zorg gaan krijgen. Dat is een gebrek aan respect. Wij willen dat iedereen een plaats heeft op school en de nodige zorg krijgt. Zodat scholen, ouders en kinderen weten waar ze aan toe zijn. Zij zijn geen slachtoffers van een natuurwet, maar van politieke keuzes.” 

Almaci riep ook op tot actie. “Verontwaardiging zonder actie is verloren energie. Als er iets is waar wij als partij de afgelopen 20 jaar voor staan, dan is het de overtuiging dat wij verantwoordelijk zijn voor wat we achterlaten aan volgende generaties. Omdat opgroeien in een eeuw van verhitting mens noch planeet ten goede komt. Het is aan de politiek om opnieuw hoop en perspectief te bieden.” 

Meyrem Almaci is voortaan ook te vinden op Instagram. “Het hoeft niet altijd de negativiteit te zijn,  die als een lopend vuurtje raast. Laten we het positieve opnieuw viraal laten gaan.”

770.000 bedrijfswagens vervangen lost fileprobleem niet op

770.000 bedrijfswagens vervangen lost fileprobleem niet opdo, 2017-08-24 Lees voor

Groen juicht iedere vorm van vergroening van het wagenpark toe, maar blijft sceptisch over de regeringsaanpak van het fileprobleem. “770000 bedrijfswagens vergroenen zal het fileprobleem niet oplossen. We moeten mensen vooral blijven motiveren om over te stappen naar andere vervoersmodi, zoals de fiets of het openbaar vervoer”, stelt Stefaan Van Hecke, kamerlid Groen. Hij roept de regering op om eindelijk werk te maken van een mobiliteitsbudget voor iedereen.

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

Het voorstel van Open VLD is voor Groen teveel gefocust op de wagen, en te weinig op een mobiliteitsshift. “Natuurlijk staan we achter het idee om het wagenpark te vergroenen. Het fiscaal voordeel voor vervuilende bedrijfswagens mag dus ook voor ons op de schop”, stelt Van Hecke. “Dat neemt het basisprobleem niet weg: we staan met z’n allen in de file. Jaar na jaar groeien die files aan. De regering moet inzetten op een echte gedragsverandering, en dat kan via ons voorstel van een mobiliteitsbudget voor iedereen en extra investeringen in het openbaar vervoer. Zo heeft iedereen de vrijheid om te kiezen voor een volwaardig alternatief.”

 

Van Hecke mist een totaalvisie van deze regering op mobiliteit. Het mobiliteitsbudget dat de regering invoerde, geldt immers enkel voor wie er al één heeft. Bovendien moet de werkgever er mee instemmen. “Enkel wie al een jaar een bedrijfswagen heeft, heeft recht op cash. Het perverse effect hiervan is dat het aantal bedrijfswagens de laatste maanden fors zou zijn gestegen. Dat staat in schril contrast met de bedoeling om het fileprobleem op te lossen en de klimaatopwarming aan te pakken”, besluit Van Hecke.

België moet schadevergoeding eisen van Israël

België moet schadevergoeding eisen van Israëldo, 2017-08-24 Lees voor

Op enkele dagen voor de start van het nieuwe schooljaar, heeft Israël een Palestijnse school vernietigd in Jubbet Al Dib, een dorp in de buurt van Betlehem en in zone C van de bezette Palestijnse gebieden. Eerder werden zonnepanelen in een naburig dorp in beslag genomen. 

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Zowel de school als de zonnepanelen werden mee gefinancierd met Belgisch ontwikkelingsgeld. “Hoe zal de Belgische regering reageren op deze provocatie en schending van het humanitair recht?”, vraagt Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) zich af. “De zoveelste vernietiging van een Belgisch ontwikkelingsproject is wat ons betreft een diplomatiek incident. Een forse reactie is op zijn plaats. Indien Israël de schade niet vergoedt, moet België de Israëlische ambassadeur het land uitzetten en de diplomatieke relaties bevriezen.”

 

Het systematische beleid van Israël om Palestijnse infrastructuur in Zone C te vernielen is in strijd met de Conventie van Genève, zoals ministers Didier Reynders en Alexander De Croo in hun persbericht vandaag terecht opmerken. Het is hoopvol dat de regering de vernietiging niet alleen veroordeelt, maar ook aan Israël een schadevergoeding zal vragen. “Op 24 november 2016 werd een resolutie door de Kamer goedgekeurd, waarin op initiatief van Ecolo-Groen opgenomen werd om bilaterale schadevergoeding te vragen in het geval van een nieuwe vernietiging van een Belgisch ontwikkelingsproject. Tot voor kort trok de Belgische regering steeds de Europese paraplu open en wilde het geen initiatief nemen los van de andere Europese lidstaten. De Kamer wou daar verandering in zien. Dit is de eerste vernietiging sinds de goedkeuring van de resolutie. Gelet op de vraag van het parlement, kan de regering niet anders dan bilateraal en rechtstreeks een schadevergoeding te eisen”, zegt Wouter De Vriendt.

 

Eerder werden verschillende projecten die mee met Belgisch geld gefinancierd werden al door Israël vernietigd: een deel van het elektriciteitsnetwerk in Khirbat-Al-Tawil (29 september 2014), een speeltuin in Zaatara (12 april 2016), en een twintigtal infrastructuurprojecten van het West Bank Protection Consortium waaraan België voor 19% bijdraagt (sinds begin 2015). “Honderdduizenden euro’s Belgisch belastinggeld werden al door Israël vernietigd. De huidige regering is veel te laks geweest”, vindt Wouter De Vriendt. "De recente vernieling is een test case. Zullen Reynders en De Croo doen wat ze hebben beloofd: een bilaterale schadevergoeding eisen? De systematische schendingen van het internationaal recht door Israël louter in woorden ‘veroordelen’ werkt niet. Israël lacht ons uit. Het wordt tijd dat we hen duidelijk maken dat hun gedrag een kostprijs heeft.”

 

Het principieel akkoord (PRIAK): achterpoortje holt betonstop uit

Het principieel akkoord (PRIAK): achterpoortje holt betonstop uitwo, 2017-08-23 Lees voor

De aangekondigde betonstop dreigt te escaleren in een betonversnelling door een achterpoortje in de wetgeving ruimtelijke ordening. Groen dient een resolutie in om ervoor te zorgen dat dit achterpoortje zo snel mogelijk sluit en dat er enkel gebouwd kan worden in gebieden die daarvoor geschikt zijn.

Ingrid PiraVlaams parlementslid

Elke dag verdwijnt er in Vlaanderen 6 ha open ruimte. De Vlaamse regering wil daarom werk maken van een betonstop in Vlaanderen en er voor zorgen dat er enkel nog gebouwd wordt in woongebieden die goed gelegen zijn : vlak bij kernen van steden, gemeenten en dorpen, winkels, voorzieningen en openbaar vervoer. Vanaf 2040 mag er geen bijkomende ruimte meer worden bebouwd en de inname van open ruimte wordt vanaf 2025 gehalveerd. Een fantastisch initiatief, alleen blijkt de betonstop voorlopig enkel een papieren belofte. Zoals het er nu uit ziet, stevenen we af op een betonversnelling. Door de aankondiging van de betonstop werden verschillende slapende honden wakker gemaakt. Projectontwikkelaars en eigenaars van bouwgronden gingen snel op zoek naar een oplossing om de betonstop voor te zijn. Die oplossing vinden ze gemakkelijk, want in de bestaande wetgeving rond ruimtelijke ordening staat er nog een achterpoort open die ervoor zorgt dat er met gemak kan verkaveld worden: het Principieel Akkoord (PRIAK). Dat is een instrument om woonuitbreidingsgebieden (reservegebieden die gereserveerd zijn voor wonen als er elders geen plaats meer is) relatief vlot op de markt te brengen. Het PRIAK is in het leven geroepen als een manier om betaalbare kavels en woningen op de markt te kunnen brengen. De praktijk toont echter aan dat het systeem van PRIAK zijn eigen doel èn de doelstellingen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen voorbijschiet. Meer zelfs: vooral projectontwikkelaars worden hier financieel beter van, terwijl zowel kopers als de overheid het gelag betalen.

De afgelopen zes jaar is er al 253,45 ha onbebouwde oppervlakte in woonuitbreidingsgebied vrijgegeven voor bebouwing. Dat zijn meer dan 500 voetbalvelden. Bijna de helft van de aanvragen heeft betrekking op grond die niet aansluit bij een woonkern of in overstromingsgebied ligt. Met andere woorden: grond waarop niet gebouwd zou moeten worden.

Vooral projectontwikkelaars maken gretig gebruik van het PRIAK. Voor hen is het een handige manier op open ruimte in onbebouwde woonuitbreidingsgebieden snel in gebruik te nemen. Bijna 70% van de PRIAK’s werd aangevraagd door een ontwikkelaar. Twee projectontwikkelaars zetten zelfs heel actief in op PRIAK: één ontwikkelaar kon op deze manier al 1151 woongelegenheden op de markt brengen, de andere 577. Dat is 1 op 5 van het totaal aantal aanvragen.

De reden waarom vooral projectontwikkelaars zo happig zijn op PRIAK, is het financiële luik. Bij het verlenen van een PRIAK wordt duidelijk meerwaarde gecreëerd omdat de gebruikswaarde van het gebied fors toeneemt. Normaal gezien moet er dan een planbatenheffing - een belasting op de meerwaarde die een perceel krijgt door een bestemmingswijziging – aan de overheid betaald worden. Maar omdat de gemeente het in het in de meerderheid van de gevallen nalaat om een ruimtelijk plan op te maken omzeilt het PRIAK die planbaten. En dat zorgt ervoor dat de overheid financiële slagkracht verliest om een duurzaam ruimtelijk beleid uit te voeren.

Tel daarbij dat de verkoopprijs van kavels op PRIAK-gebied 20% duurder is dan in de rest van de gemeente, en je moet concluderen dat vooral ontwikkelaars profiteren van PRIAK, terwijl de initiële doelstelling ervan was om betaalbare kavels en huizen op de markt te brengen.

Om al deze redenen vraagt Groen een afschaffing van het PRIAK. Vlaams Parlementslid Ingrid Pira diende hiertoe een resolutie in. “Het is duidelijk dat de regelgeving langs alle kanten rammelt,” concludeert Pira. “In plaats van ontwikkelaars en gezinnen naar goed gelegen gronden en panden te leiden, worden de slecht gelegen gronden hen op een presenteerblaadje aangeboden. De originele doelstelling is volledig ondergraven en de huidige stand van zaken zorgt voor een betonversnelling, in plaats van een betonstop. Dit kan en moet anders.”

Ternat zet erfgoed in de kijker

Ternat zet erfgoed in de kijker Lees voor

Iedereen kent ze wel: de witte nutskasten die je overal in het straatbeeld ziet. Echt mooi zijn ze niet, maar daar hebben ze in Ternat iets op gevonden. Op de exemplaren op het Marktplein werden er foto's gekleefd die Ternat tonen zoals het was in 1900. Ze werden zo geplaatst dat je de huidige situatie in de achtergrond kan zien.

"We willen met de gemeente ons Ternatse erfgoed voor meer mensen toegankelijk maken", legt Groen-schepen van Erfgoed en Toerisme Guido Van Cauwelaert uit. "Er komen ook nog bordjes met uitleg bij de foto's, zoals we ook al hebben aan het oude gemeentehuis en aan de pomp uit 1900."

Er is ook erg veel erfgoed in Ternat. "Het marktplein, dat door de Ternattenaren de dries genoemd wordt, dateert al uit de Nervische tijd", weet plaatselijk geschiedkundige Frans Du Mong van de Commissie Erfgoed. "De dries wordt voor het eerst vermeld in een akte uit 1446, maar hij is dus al veel ouder."

Wie het Ternat van de vorige eeuw wilt gaan bewonderen kan dus voortaan terecht op Marktplein.

Guido Van Cauwelaert Feiten
 • 16 aug 2017
 • Ternat
Andere realisaties
 • Veerle Leroy

  Met meer groen en natuur beschermen ze in Beersel het mooiste wat hun gemeente te bieden heeft.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB werd op 20 februari verkozen als 'Regionale overheidsorganisatie van het jaar 2014'. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan overheidsorganisaties die uitblinken in klantgerichtheid, effectiviteit en efficiëntie, strategie en duurzaamheid. Ex-voorzitster Adelheid Byttebier is terecht fier.

  Meer
 • Filiep Bouckenooghe

  In Roeselare wordt het huren van een sociale woning een stuk eenvoudiger dankzij schepen van wonen Filiep Bouckenooghe.

  Meer
 • Joost Venken

  Tegen 2050 moet Hasselt klimaatneutraal zijn. Die ambities realiseren kan alleen samen met de Hasselaars. Daarom organiseert de stad een groepsaankoop van Belgische groene stroom en gas. De groepsaankoop wordt gepromoot met een brede communicatiecampagne.

  Meer
Meer realisaties

Groen vraagt Vlaams verbod op plastic zakjes

Groen vraagt Vlaams verbod op plastic zakjesma, 2017-08-14 Lees voor

Steeds meer landen en regio’s verbieden plastic zakjes. Onder meer in California, Costa Rica, Mali, Bangladesh, Rwanda, Kenya, Marokko, Italië, Frankrijk en ons eigen Wallonië & Brussel is zo’n verbod al een feit. Vlaanderen hinkt nog steeds achterop. Groen vraagt dat er dringend werk gemaakt wordt van een Vlaams verbod. “Alle Belgen verbruiken samen meer dan 1 miljard plastic zakjes. Dat kan en moet anders"

Annemie MaesBrussels parlementslid

Niet alleen het aantal plastic zakjes dat jaarlijks in ons land wordt gebruikt is torenhoog, ook de kostprijs om ze op te ruimen is dat. Met 1.1 miljard zakjes per jaar, of omgerekend zo’n 98 zakjes per persoon, loopt de kostprijs om het daarmee gepaard gaande zwerfaval in Vlaanderen en Brussel op te ruimen op tot 61,5 miljoen euro.
 
De laatste jaren namen verschillende supermarkten al initiatieven om de plastic afvalberg te verkleinen. Afgelopen week kondigde Aldi bijvoorbeeld nog aan dat het in zijn Nederlandse vestigingen stopt met de verkoop van plastic draagtassen. In ons land ging de sector al in 2004 het vrijwillige engagement aan om aan de kassa geen eenmalige plastic zakken meer te geven en in plaats daarvan herbruikbare alternatieven te promoten. Sindsdien werd er al meer dan 4,5 ton plastic uitgespaard en verminderde het gebruik van eenmalige plastic zakken met 89 procent.
 
Maar we kunnen en moeten nog meer doen. Denk aan de vele marktkramen, slagerijen, bakkerijen, frietkoten en apotheken waar er te pas en te onpas een plastic zakje wordt meegegeven aan de klant. “Het wordt hoog tijd voor een totaalverbod op plastic zakjes in ons land,” zegt Brussels parlementslid Annemie Maes. “Wallonië verbood plastic zakjes voor eenmalig gebruik vorig jaar al, en in Brussel gaat het verbod vanaf september van kracht. Vlaanderen moet nu volgen. Elk jaar komt er 10 miljoen ton plastic in zeeën en oceanen terecht. Bij dit tempo zal er in 2050 evenveel plastic als vis in de oceanen zwemmen. En jaarlijks stijgt de productie van plastic nog met 4%.”
 
Blijft de vraag of de Vlaamse meerderheid mee zal willen. Als het van Vlaams Minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) afhangt, komt het verbod er. In februari kondigde zelfs een verbod op plastic wegwerpzakjes aan. Dat decreet raakte niet goedgekeurd omdat coalitiepartner Open VLD ertegen gekant was. “Wij nemen liever maatregelen samen met de sector,” verwoordde viceminister-president Bart Tommelein het toen. Een vreemd non-argument, aangezien de sector niet blijkt te wachten op de politiek en zelf al maatregelen neemt. Groen vraagt de overheid om het voortouw te nemen. Het kabinet van Schauvliege laat weten dat de minister nog steeds bereid is om een totaalverbod in te voeren. “De maatschappelijke ongerustheid over de plasticvervuiling wordt steeds groter. Een totaalverbod is dus ook niet meer dan logisch. We kunnen alleen maar hopen dat we er op een dag toch nog een meerderheid voor vinden,” klinkt het daar.
 
Groen wil de plasticvervuiling een halt toe roepen door een verbod in te voeren op alle plastic zakjes voor eenmalig gebruik, de productie van 100% composteerbare zakjes te faciliteren, statiegeld in te voeren op drankverpakkingen, meer plastic te recycleren door alle plastic toe te laten in de PMD-zak en de waterzuivering te verbeteren om zo veel mogelijk microplastics uit ons water te halen.

Fusies gemeenten geen overweldigend succes

Fusies gemeenten geen overweldigend succesvr, 2017-08-11 Lees voor

Slechts 10 van de 308 Vlaamse gemeenten wil fuseren. Vlaams parlementslid Ingrid Pira roept op om van Vlaanderen een driestromenland te maken en de provincies om te vormen tot stads- en streekgewesten.

Ingrid PiraVlaams parlementslid

Er zijn op dit moment principiële akkoorden voor 4 fusies tussen in totaal 8 gemeenten. Het kost de Vlaamse overheid 500 euro per inwoner schuldverlichting of in totaal 49,69 miljoen euro. Dat antwoordt Liesbeth Homans op een vraag van parlementslid Ingrid Pira (Groen). “We zijn niet tegen fusies, maar zouden dat geld veel liever zien gaan naar de vorming van stads- en streekgewesten”, aldus Ingrid Pira.

Voor einde 2017 moeten gemeenten die willen fusioneren en aanspraak willen maken op 500 euro schuldverlichting per inwoner dat voornemen melden aan de Vlaamse Overheid. In antwoord op een schriftelijke vraag van Ingrid Pira (Groen) laat minister Homans weten dat er op dit moment 4 principiële akkoorden zijn tussen 8 gemeenten om de fuseren : Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, Kruishoutem en Zingem, Aalter en Knesselaere en Overpelt en Neerpelt. Puurs en St. Amands zullen in september 2017 op hun gemeenteraden beslissen tot een fusie. Noot : de 10 gemeenten worden allemaal geleid door een CD&V-burgemeester. 

“Tien gemeenten die willen fuseren op een totaal van 308 Vlaamse gemeenten is niet overweldigend”, aldus Ingrid Pira. Het is voor het parlementslid een bewijs dat – hoewel er een aantrekkelijk financieel voordeel aan vast hangt - vele gemeenten niet enthousiast zijn voor een fusie, en dat is volgens Pira logisch.  “De partij van Liesbeth Homans wil door fusies van gemeenten komen tot een tweestromenland : grote gemeenten enerzijds en Vlaanderen anderzijds. Terwijl de realiteit is dat er op het lokale niveau al jarenlang een organische evolutie aan de gang is bij steden en gemeenten om in regioverband samen te werken.”

Groen wil in Vlaanderen geen tweestromenland maar een driestromenland, waarbij het tussen-niveau dat nu de provincie is, vervangen wordt door stads-en streekgewesten. “Stads- en streekgewesten zijn het niveau van de toekomst, het gaat om centrumsteden en de omgevende gemeenten, het gaat om het natuurlijk gebied waarbinnen mensen wonen, werken, zich verplaatsen met fiets of openbaar vervoer, naar school of ziekenhuis gaan, gaan shoppen enzovoort. 'Les bassins de vie', zoals het zo mooi genoemd wordt in Frankrijk. Wereldwijd is die beweging aan de gang”, aldus nog het Vlaams parlementslid. Volgens Ingrid Pira zullen zowel Vlaanderen als de gemeenten op termijn bevoegdheden afgeven aan het stads- en streekniveau.

Groen heeft enkele maanden geleden een voorstel van decreet ingediend om provincies om te vormen tot stads- en streekgewesten. “Er moeten democratische stads- en streekgewestraden komen waar op termijn de vele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen in kantelen. Dàt is pas een antwoord op de vele structuren, mandaten en verrommeling”, aldus nog Pira. Hierbij verwijst Pira nog naar de regioscreening die toenmalig Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois begon, maar in de koelkast werd gestoken toen Liesbeth Homans minister werd.

Gratis fietsen in Sint-Niklaas

Gratis fietsen in Sint-Niklaas Lees voor

Sinds begint dit jaar stelt Sint-Niklaas via zes organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare mensen twintig gratis fietsen ter beschikking.

Dankzij de fietsen krijgen de mensen meer bewegingsvrijheid. Zo hebben sommigen al kunnen ingaan op een jobaanbieding die iets verder van huis ligt. 

'Het bezit van een fiets neemt een belangrijke drempel weg', weet Sofie Heyrman, schepen van Welzijn (Groen). 'Het geeft deze mensen meer kansen om werk te vinden, hun kinderen op tijd naar school te brengen of een opleiding te volgen.'

De gebruikers krijgen de fiets een jaar gratis ter beschikking en betalen hiervoor een borg.

Sofie HeyrmanSchepen Feiten
 • 07 aug 2017
 • Sint-Niklaas
Andere realisaties
 • Marina De Bie

  Door parkeersensoren te installeren kan er sneller ingegrepen worden als autobestuurders te lang parkeren. "De stad Mechelen komt hiermee tegemoet aan de vraag van de lokale handelaars om dicht bij hun winkels te kunnen laden en te lossen", aldus Marina De Bie, de groene schepen die inmiddels al vele jaren bestuurservaring op de teller heeft.

  Meer
 • Filip Watteeuw

  "Voor het einde van de zomer 2014 is het nieuwe nachtnet een feit, de vertramming van lijnen 3 en 7 komt er door en de eerste supertrams komen naar Gent". Aan het woord voormalig fractieleider in het Vlaams Parlement Filip Watteeuw maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 mobiliteitsschepen in Gent. Eén en al daadkracht.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB werd op 20 februari verkozen als 'Regionale overheidsorganisatie van het jaar 2014'. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan overheidsorganisaties die uitblinken in klantgerichtheid, effectiviteit en efficiëntie, strategie en duurzaamheid. Ex-voorzitster Adelheid Byttebier is terecht fier.

  Meer
 • Rik Jellema

  De Brusselse gemeente Etterbeek sleept net voor de jaarwisseling het eerste duurzaam wijkcontract in de wacht. Eindelijk. En dat dank zij onze groene schepen Rik Jellema.

  Meer
Meer realisaties

Ducarme en FAVV moeten grootst mogelijke transparantie geven

Ducarme en FAVV moeten grootst mogelijke transparantie gevenzo, 2017-08-06 Lees voor

Groen vraagt de grootst mogelijke transparantie en een versterking van de controles om de veiligheid van het voedsel te garanderen. De huidige situatie stelt veel vragen over de controlecapaciteit van het Federale Voedselagentschap (FAVV).

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider Anne DedryFederaal parlementslid

Groen vraagt de grootst mogelijke transparantie en een versterking van de controles om de veiligheid van het voedsel te garanderen. De huidige situatie stelt veel vragen over de controlecapaciteit van het Federale Voedselagentschap (FAVV). Dit stellen fractieleider Kristof Calvo en Kamerlid Anne Dedry naar aanleiding van de vernietiging van miljoenen eieren in binnen- en buitenland. Ze roepen bevoegd minister Dennis Ducarme (MR) op om de Kamercommissie versneld bij elkaar te roepen en duidelijkheid te verschaffen aan het parlement en de bevolking. De consument en hun gezondheid beschermen zou toch de prioriteit moeten zijn?

 De gelijkenissen met de dioxinecrisis roepen ernstige vragen op. Kristof Calvo: “Het FAVV was op de hoogte sinds de maand juni. Waarom werd de besmetting zo lang geheim gehouden en werden er niet meer pro-actieve maatregelen genomen? Hoeveel besmette eieren zijn er ondertussen verkocht en geconsumeerd? Het Federaal voedselagentschap (FAVV) moet onmiddellijk de cijfers vrijgeven van de concentraties fipronil in besmette eieren. De grootste mogelijke transparantie is noodzakelijk. Als het FAVV dit niet zelf doet moet minister Ducarme die duidelijkheid verschaffen.“

Enkele jaren geleden waarschuwde de baas van het FAVV dat de kerntaken van het agentschap in gedrang kwamen door de vele besparingen. Kamerlid Anne Dedry: “Deze situatie roept ernstige vragen op over de controlecapaciteit en de werking van het FAVV. We moeten zeker zijn dat er geen veel zwaardere besmetting heeft plaatsgevonden. In tussentijd vraagt Groen een versterking van de controles op producten die bestemd zijn voor industrieel verwerking om risico voor de volksgezondheid uit te sluiten.”

 

Premier Michel Moet Eindelijk De Volledige Waarheid Vertellen

Premier Michel Moet Eindelijk De Volledige Waarheid Vertellenvr, 2017-08-04 Lees voor

De regering moet eindelijk open kaart spelen over alle besliste maatregelen in het zomerakkoord. Er zijn heel wat besparingen, maar die probeert Michel achter te houden.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

'De regering moet eindelijk open kaart spelen over alle besliste maatregelen in het zomerakkoord. Er zijn heel wat besparingen, maar die probeert Michel achter te houden.' Dat zegt Groen-fractieleider Kristof Calvo nu bekend raakt dat mensen die na hun 50 hun baan verliezen hun pensioen zullen zien verminderen. 'De regering Michel bespaart meer in de pensioenen, dan men belooft te halen bij de supervermogens.'

Calvo: 'Opnieuw blijkt de regering met het zomerakkoord mensen die het al moeilijk hebben te viseren. Bij die ene maatregel - met opbrengst 20 miljoen euro - blijft het trouwens niet. Dit is nog maar een eerste maatregel, maar er zit nog heel wat aan te komen. Uit de documenten waar Groen en Ecolo over beschikken blijkt dat er nog veel meer besparingen in de pensioenen zijn beslist. Tot 273 miljoen euro in 2019. Gepensioneerden dreigen zo een van de verliezers van het zomerakkoord te worden.'

 Hetzelfde gebeurt in de gezondheidszorg en de arbeidsmarkt, waar ook besparingen zijn beslist waarover niet wordt gesproken. 'Michel is niet eerlijk. Noch qua aanpak noch qua beslissingen. Hij moet gewoon alle cijfers delen met parlement en bevolking in plaats van zich te beperken tot een goed nieuws show en verder verstoppertje te spelen', aldus Calvo.

Pagina's